Zásady ochrany osobných údajov

Home / Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Spoločnosť  MANU, s.r.o., Záhradná 3505/36, 085 01 Bardejov, Obchodný register Okr. súd Prešov Oddiel: Sro vložka číslo: 14344/P, IČO: 36 487 724
  DIČ: 2021742041, IČ DPH: SK2021742041, uchováva tieto osobné údaje užívateľov, ktorým zabezpečujú prácu:

  • Meno a Priezvisko
  • Adresu
  • Emailovú adresu
  • Telefónne číslo
 2. Správcom osobných údajov je:
 3. MANU, s.r.o., Záhradná 3505/36, 085 01 Bardejov, Obchodný register Okr. súd Prešov Oddiel: Sro vložka číslo: 14344/P, IČO: 36 487 724
  DIČ: 2021742041, IČ DPH: SK2021742041
 4. Osobné údaje spomenuté v bode 1 sú vyžadované na základe oprávneného záujmu. Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu.
 5. Vaše osobné údaje sú využívané na objednávku a následné vytváranie faktúr, výplat, sociálneho a zdravotného poistenia.
 6. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu určitú tak, ako ju stanovuje zákon.
 7. Nezabudnite že máte právo:
  • požiadať nás o informácie, ktoré o vás spracovávame
  • požiadať si o úpravu týchto údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie
  • požiadať si o výmaz osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nespadajú do oprávneného záujmu
  • požiadať o prenos osobných údajov, pokiaľ spadajú do osobné údaje získané súhlasom
  • v prípade pochybnosti nás kontaktovať na: info@manusro.sk